اعضای هیات علمی بازنشسته

اعضاي هيات علمي بازنشسته

وحید فرزام
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای - استادیار

پست الکترونیک: V.farzam AT vru.ac.ir

وب سایت

بهمن سهرابی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت بازرگانی و بازریابی - استادیار

پست الکترونیک: Sohrabi49 AT vru.ac.ir