معاونت دانشکده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

مجتبی افشار جهانشاهی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۳

پست الکترونیک: afshar AT vru.ac.ir

وب سایت