معاونت دانشکده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

عباس شول
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن: ۰۹۱۳۳۴۷۸۶۵۲

پست الکترونیک: shoul AT vru.ac.ir

وب سایت