کارشناسان دانشکده

کارشناسان

خانم اکبری
سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۴

رضا غلامرضایی
سمت : کارشناس آموزش دانشکده

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۵