گروه علوم اقتصادی

معرفی گروه

اين رشته از گرايش­های اقتصاد می­باشد که به کاربرد اصول اقتصادی از ديدگاه اسلامی می­پردازد و مباحث مختلف مطرح در دانش اقتصاد را با مبانی اسلامی مطرح می­کند و از سال 1396 بر اساس مصوبه کارگروه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کليه گرايش­های اقتصاد در مقطع کارشناسی به علوم اقتصادی تغيير کرد و اين گرايش نيز در مقطع کارشناسی حذف و با عنوان علوم اقتصادی برنامه­ ريزی شده است.

تاریخچه

گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه ولی­‌عصر (عج) رفسنجان در سال 1386 در مقطع کارشناسی تأسيس شد و بعد از فارغ­التحصيل شدن دو دوره کارشناسی در سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد را در گرايش برنامه­ ريزی اقتصادی راه ­اندازی کرد. در حال حاضر 7 نفر عضو هيأت علمی دارد که 6 نفر با درجه استادياری و يک نفر مأمور به تحصيل فعاليت می­کند. 

چشم انداز

گروه علوم اقتصادی دانشگاه ولی­‌عصر (عج) رفسنجان در حال حاضر با يک گرايش در مقطع کارشناسی و يک گرايش در مقطع کارشناسی ارشد فعاليت می­کند و بر اساس برنامه­‌ريزی­‌های به عمل آمده و ارتقاء همکاران در سالهای آتی در نظر دارد در دو رشته گرايش در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمايد. 

تماس با گروه

آدرس: میدان امام خمینی- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده  علوم اداری و اقتصاد - گروه اقتصاد
کدپستی: 7718897111
تلفن: 03431312388