مدیران گروه

بنیامین نره ئی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۳

پست الکترونیک: narrei AT vru.ac.ir

داود محمودی نیا
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

پست الکترونیک: D.Mahmoudinia AT vru.ac.ir

منصور اسماعیل زاده
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

وب سایت