مدیران گروه

حجت حسینی نسب
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

پست الکترونیک: h.hoseininasab AT vru.ac.ir

داود محمودی نیا
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

پست الکترونیک: D.Mahmoudinia AT vru.ac.ir

رضا سلیمانی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دكتري تحقيق در عمليات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

پست الکترونیک: r.soleymani AT vru.ac.ir