اعضای هیات علمی

گروه حسابداري

بنیامین نره ئی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

پست الکترونیک: narrei AT vru.ac.ir

رضا غلامی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

پست الکترونیک: r.gholami AT vru.ac.ir

نسرین یوسف زاده
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استاديار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۷

پست الکترونیک: n.yousefzadeh AT vru.ac.ir

حجت حسینی نسب
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

پست الکترونیک: h.hoseininasab AT vru.ac.ir

مجتبی افشار جهانشاهی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۳

پست الکترونیک: afshar AT vru.ac.ir

وب سایت

گروه علوم اقتصادي

سمیه کوچک‌زاده
سمت : كانديداي دكتري اقتصاد- مربي

عباس معمارزاده
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد انرژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۷

پست الکترونیک: A.Memarzadeh AT vru.ac.ir

مسلم انصاری نسب
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد بین الملل - استادیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۸۳-۰۳۴

پست الکترونیک:‌ M.Ansarinasab AT vru.ac.ir

 

داود محمودی نیا
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

پست الکترونیک: D.Mahmoudinia AT vru.ac.ir

امید ستاری
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۹

پست الکترونیک: o.sattari AT vru.ac.ir

علی اسکندری ­پور
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری سیاست و توسعه اقتصادی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۹

پست الکترونیک: a.eskandaripour AT vru.ac.ir

 

گروه مديريت

منصور اسماعیل زاده
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۶

وب سایت

رزومه

محبوبه کاظمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
کاندیدای دكتري تحقيق در عمليات - مربی

سلیم کریمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

پست الکترونیک: s.karimi AT vru.ac.ir

وب سایت

رضا سلیمانی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دكتري تحقيق در عمليات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

پست الکترونیک: r.soleymani AT vru.ac.ir

حمید شریفی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

پست الکترونیک: sharifi AT vru.ac.ir

حسین کاظمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت منابع انسانی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۸

پست الکترونیک: h.kazemi AT vru.ac.ir

وب سایت

عباس شول
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

پست الکترونیک: shoul AT vru.ac.ir

وب سایت

ناصر شهسواری
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مهندسی صنایع - دانشیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۹۲-۰۳۴

پست الکترونیک: n.shahsavari  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

مصطفی هادوی نژاد
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت رفتار - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

پست الکترونیک: hadavi AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی دهقانی سلطانی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دكتري مديريت بازرگانی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

پست الکترونیک: ma.dehghani22@vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

شعبان الهی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت- استاد

پست الکترونیک: elahi AT vru.ac.ir