اعضای هیات علمی

حسین صیادی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دكتري تحقيق در عمليات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

پست الکترونیک: h.sayyadi AT vru.ac.ir

منصور اسماعیل زاده
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۲

وب سایت

غلامرضا خوش سیما
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
کاندیدای دكتري مديريت توليد - مربی

محبوبه کاظمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
کاندیدای دكتري تحقيق در عمليات - مربی

سلیم کریمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

پست الکترونیک: s.karimi AT vru.ac.ir

وب سایت

رضا سلیمانی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دكتري تحقيق در عمليات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

پست الکترونیک: r.soleymani AT vru.ac.ir

حمید شریفی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن: ۰۹۱۳۲۹۴۴۳۳۷

پست الکترونیک: sharifi AT vru.ac.ir

حسین کاظمی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت منابع انسانی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۸

پست الکترونیک: h.kazemi AT vru.ac.ir

وب سایت

عباس شول
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت تولید - استادیار

تلفن: ۰۹۱۳۳۴۷۸۶۵۲

پست الکترونیک: shoul AT vru.ac.ir

وب سایت

ناصر شهسواری
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مهندسی صنایع - دانشیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۹۲-۰۳۴

پست الکترونیک: n.shahsavari  AT vru.ac.ir

وب سایت

مصطفی هادوی نژاد
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت رفتار - دانشیار

تلفن: ۰۹۱۳۱۹۳۹۲۹۴

پست الکترونیک: hadavi AT vru.ac.ir

وب سایت

بهمن سهرابی
سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکتری مدیریت بازرگانی و بازریابی - استادیار

تلفن: ۰۹۱۹۸۴۱۰۲۵۱

پست الکترونیک: Sohrabi49 AT vru.ac.ir

وحید فرزام
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۲

پست الکترونیک: V.farzam AT vru.ac.ir

وب سایت

سمیه کوچک‌زاده
سمت : كانديداي دكتري اقتصاد- مربي

عباس معمارزاده
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد انرژی - استادیار

پست الکترونیک: A.Memarzadeh AT vru.ac.ir

مسلم انصاری نسب
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد بین الملل - استادیار

پست الکترونیک:‌ M.Ansarinasab AT vru.ac.ir

داود محمودی نیا
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

پست الکترونیک: D.Mahmoudinia AT vru.ac.ir

امید ستاری
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۹

پست الکترونیک: o.sattari AT vru.ac.ir

علی اسکندری ­پور
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری سیاست و توسعه اقتصادی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

پست الکترونیک: a.eskandaripour AT vru.ac.ir

 

بنیامین نره ئی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۳

پست الکترونیک: narrei AT vru.ac.ir

رضا غلامی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

پست الکترونیک: r.gholami AT vru.ac.ir

نسرین یوسف زاده
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
کاندیدای دکتری حسابداری - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

پست الکترونیک: n.yousefzadeh AT vru.ac.ir

حجت حسینی نسب
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
کاندیدای دکتری حسابداری - مربی

پست الکترونیک: h.hoseininasab AT vru.ac.ir

مجتبی افشار جهانشاهی
سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکتری حسابداری - استادیار

پست الکترونیک: afshar AT vru.ac.ir

وب سایت