ناصر شهسواری

shahsavari

ناصر شهسواری

سمت: رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد
تلفن ثابت : 034-31312392
پست الکترونیک : n.shahsavari@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت