صفحه نخست » Uncategorized » موفقیت انجمن علمی مدیریت و حسابداری در جشنواره حرکت

در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، انجمن علمی مدیریت به عنوان انجمن برتر انتخاب شد. همچنین در حوزه کارآفرینی انجمن علمی حسابداری برگزیده شد.