صفحه نخست » Uncategorized » اولین رویداد همفکر دانشجویی با همکاری انجمن مدیریت و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.

انجمن علمی مدیریت با همکاری انجمن مهندسی کامپیوتر در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان اولین رویداد همفکر دانشجویی با موضوع موانع اقتصادی پیش رو کسب و کارها را با حضور دکتر انصاری نسب عضو هیات علمی گروه اقتصاد برگزار می کند.